Статут

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “БЛАГОУСТРІЙ” ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Івано-Франківськ - 2020 р.

1. Загальні положення

 1.1. Комунальне підприємство “Благоустрій” Івано-франківської міської ради (надалі – Підприємство) є підприємством, утвореним на базі відокремленої частини комунальної власності Івано-Франківської міської тереторіальної громади відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України і входить до сфери управління Івано-Франківської міської ради.

1.2. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», нормативно-правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, рішеннями Івано-Франківської міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Статутом.

1.3. Засновником підприємства є Івано-Франківська міська рада (далі – Засновник). Підприємство підзвітне та підконтрольне Засновнику і підпорядковане виконавчому комітету Івано-Франківської міської ради. Підприємство безпосередньо підпорядковане Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради (далі – Уповноважений орган).

1.4. Підприємство є самостійним господарським суб’єктом, набуває прав та обов’язків юридичної особи від дня його державної реєстрації, має поточні та інші (в тому числі й валютні) рахунки в установах банків, круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням а також інші атрибути юридичної особи відповідно до законодавства України.

1.5. Підприємство не відповідає за зобов’язаннями Засновника. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна відповідно до чинного законодавства.

 2. Назва і адреса підприємства

2.1. Повне найменування Підприємства:

- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЛАГОУСТРІЙ» ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

2.2. Скорочене найменування Підприємства:

- КП «БЛАГОУСТРІЙ».

2.3. Місцезнаходження Підприємства:

- вул. Залізнична, буд. 22, м. Івано-Франківськ, 76006.

 3. Мета та предмет діяльності Підприємства

3.1. Метою діяльності підприємства є:

- організація забезпечення належного рівня та якості робіт з ремонту та послуг з утримання і обслуговування об’єктів та елементів благоустрою тереторії Івано-Франківської міської тереторіальної громади, які знаходяться на балансі підприємства;

- контроль за забезпеченням належного санітарного стану тереторії Івано-Франківської міської тереторіальної громади;

- виконання робіт, надання послуг, здійснення різних видів виробничої та комерційної діяльності з метою отримання прибутку;

- виконання робіт, пов’язаних з управлінням об’єктами комунального майна, закріпленими за підприємством в установленому порядку на праві повного господарського відання.

- розвиток підприємства на підставі принципу вільного вибору предметів діяльності, не заборонених діючим законодавством.

3.2. Предметом діяльності Підприємства є:

- виконання робіт (надання послуг) з метою належного утримання та обслуговування об’єктів та елементів благоустрою комунальної власності, які знаходяться на балансі підприємства;

- поточний, капітальний ремонт та реконструкція об’єктів та елементів благоустрою, які знаходяться на балансі підприємства відповідно до діючих норм та стандартів;

- здійснення заходів щодо запобігання передчасному зносу об'єктів та елементів благоустрою, які знаходяться на балансі підприємства, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

- здійснення контролю за використанням об’єктів та елементів благоустрою, які знаходяться на балансі підприємства відповідно до їх функціонального призначення на засадах їх раціонального використання з урахуванням вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою міста Івано-Франківська та інших вимог, передбачених чинним законодавством;

- залучення в установленому порядку підприємств та/або організацій, до участі в роботі з благоустрою об’єктів та елементів благоустрою тереторії Івано-Франківської міської тереторіальної громади, які знаходяться на балансі підприємства;

- утримання на балансі об’єктів та елементів благоустрою;

- утримання, ремонт, очищення дощової каналізації;

- надання транспортних послуг та послуг спеціалізованої техніки;

3.3. Додаткові види діяльності:

- фінансова та інвестиційна діяльність;

- організація і проведення семінарів, виставок, ярмарків, презентацій;

- проектні роботи.

- підприємство має право здійснювати інші види діяльності, які не суперечать діючому законодавству та займатися окремими видами діяльності, перелік яких визначається законодавчими актами.

- види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються підприємством при наявності відповідної ліцензії.

 4. Права та обов’язки Підприємства

4.1. Підприємство має право:

- самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до плану розвитку Підприємства, кон’юнктури ринку, робіт, послуг, економічної ситуації з урахуванням завдань, визначених Івано-Франківською міською радою та виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради;

- укладати цивільні та господарські договори, виконувати роботи, надавати послуги за встановленими цінами або на договірній основі;

- від свого імені вчиняти будь-які правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у судах;

- отримувати безкоштовно від Засновника та його виконавчих органів інформаційні та довідкові дані й звітні документи, необхідні для виконання своїх завдань;

- здійснювати контроль за станом об’єктів та елементів благоустрою тереторії Івано-Франківської міської тереторіальної громади, які знаходяться на його балансі, уповноважувати своїх представників та створювати комісії з цією метою; здійснювати обслуговування паркінгів та автостоянок;

- придбавати або орендувати необоротні та оборотні активи за рахунок фінансових ресурсів, які має Підприємство, кредитів, позик та інших джерел фінансування;

- розробляти і затверджувати Положення про оплату праці, Положення про преміювання, Положення про порядок доплат і надбавок до посадових окладів працівників Підприємства, визначати та встановлювати чисельність працівників, структуру та штатний розпис.

- здійснювати іншу господарську діяльність у порядку, визначеному законом;

- за згодою Засновника створювати філії та відділення з правом відкриття поточних (розрахункових) та інших рахунків, а також проводити їх реорганізацію та ліквідацію.

- вступати в договірні відносини з будь-якими суб’єктами господарювання як на території України, так і за її межами, проводити переговори з іноземними партнерами.

- бути учасником цивільного, господарського, адміністративного   кримінального процесу та користуватися усіма правами та обов’язками гарантованими чинним законодавством України;

-   залучати до роботи на договірних засадах необхідних спеціалістів.

-  брати участь у публічних торгах, аукціонах, тендерах.

- підприємство має інші права, передбачені чинним законодавством і цим Статутом.

4.2. Підприємство зобов’язане:

- виконувати всі завдання, покладені на нього згідно з чинним законодавством та Статутом.

- забезпечувати виконання робіт та надання послуг відповідно до Статуту в обсягах та якості, що відповідають місцевим програмам та договорам.

-  забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів до бюджету

- забезпечувати ефективне використання та збереження комунального майна;

- забезпечувати ефективну експлуатацію та постійне оновлення виробничих потужностей;

-  впроваджувати у свою діяльність новітні технології;

- створювати належні умови для високопродуктивної праці, додержуватись законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування, підвищувати фаховий рівень найманих працівників;

- здійснювати заходи щодо посилення матеріальної зацікавленості найманих працівників як в результатах особистої праці так і в загальних підсумках роботи Підприємства;

- виконувати рішення Івано-Франківської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядження міського голови міста Івано-Франківська та уповноваженого органу.

 5. Майно та кошти Підприємства

5.1. Майно Підприємства складається із виробничих і невиробничих фондів, а також інших коштів, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

5.2. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном згідно з чинним законодавством та цим Статутом та відповідно до обмежень, встановлених Засновником.

5.3. Власністю Підприємства є прибутки, а також майно, придбане ним в результаті здійснення додаткової фінансово-господарської діяльності.

5.4. Статутний капітал Підприємства становить 25 000 000,00 грн. (двадцять п’ять мільйонів гривень 00 коп.) і формується впродовж одного року з дня державної реєстрації підприємства.

5.5. Статутний капітал Підприємства може бути збільшений за рішенням Засновника за рахунок додаткових внесків.

5.6. Джерела формування майна Підприємства:

-  грошові та матеріальні внески Засновника;

- доходи, одержані від надання послуг а також від інших видів діяльності не заборонених чинним законодавством України;

- кредити банків та інших кредиторів;

- капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

- майно, придбане у інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

5.7. Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном в порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством.

5.8. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно крім випадків, передбачених законодавством чи рішенням Засновника.

5.9. Передача майна підприємства на баланс інших установ, організацій та прийняття  на баланс майна як передається від інших установ, організацій та  підприємства, що відноситься до сфер управління Івано-Франківської міської ради здійснюється за рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

5.10. Чистий прибуток Підприємства, одержаний в результаті додаткової діяльності направляється Підприємством на розвиток матеріально технічної бази та створення  фонду  матеріально заохочення.

 6. Управління Підприємством

6.1. Вищим органом управління Підприємством є Засновник.

6.2. До виключної компетенції Засновника належить:

- внесення змін та доповнень до Статуту Підприємства, зміна розміру статутного капіталу;

- визначення форм контролю за діяльністю Директора;

- прийняття рішення про припинення Підприємства;

- надання дозволу на відчуження та передачу в оренду нерухомого майна, якщо інше не передбачено рішенням Засновника;

- вирішення інших питань, які законодавством України та цим Статутом віднесені до виключної компетенції Засновника.

6.3. За рішенням Засновника окремі з його повноважень, за винятком тих, що належать до його виключної компетенції, можуть делегуватись виконавчому комітету міської ради чи уповноваженому органу.

6.4. Управління Підприємством здійснюється директором, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою на умовах контракту.

6.5. Директор вирішує всі питання господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Засновника чи уповноваженого органу

6.6. Директор Підприємства:

- діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його у всіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності, судових установах, органах місцевого самоврядування;

- укладає від імені Підприємства договори, видає довіреності, відкриває та закриває в установах банків розрахункові та інші рахунки;

- у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, організовує і перевіряє їх виконання, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;

- затверджує посадові інструкції, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Підприємства;

- обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат;

- несе відповідальність за господарську діяльність Підприємства, за виконання фінансових планів, ефективного використання та охорони майна і коштів, що закріплені за Підприємством;

- має право вносити зміни до видів економічної діяльності в межах предмету діяльності підприємства, передбаченого цим Статутом ;

- вирішує інші питання, віднесені законодавством, Засновником, Статутом Підприємства до його компетенції;

- затверджує штатний розпис Підприємства в порядку встановленого статутом.

 7. Господарські відносини Підприємства

7.1. Відносини підприємства з іншими суб’єктами господарювання, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

7.2. Підприємство вільне у виборі предмета договору, визначені зобов’язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України та статуту.

7.3. Контроль за діяльністю підприємства та ревізія його фінансово- господарської діяльності  здійснюється згідно з чинним законодавством України.

7.4. Інші особливості господарської діяльності  Підприємства визначаються законодавством України.

 8. Зовнішньоекономічна діяльність

8.1. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України, враховуючи мету і напрями своєї діяльності.

8.2. Прибуток в іноземній валюті, отриманий в результаті зовнішньоекономічної діяльності, використовується в порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.

8.3. Підприємство має право самостійно укладати договори (контракти) з іноземними юридичними та фізичними особами в межах, встановлених Статутом та чинним законодавством.

 9. Облік та звітність

9.1. Підприємство здійснює управлінський, фінансовий та податковий облік результатів своєї діяльності, формує та подає звітність, несе відповідальність за її достовірність.

9.2. Облік і звітність Підприємства здійснюється відповідно до вимог Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», інших нормативно-правових актів.

9.3. З метою підтвердження належності ведення обліку та звітності Підприємства, супроводу його господарської діяльності можуть залучатись аудиторські та консалтингові компанії.

9.4. Засновник та/чи уповноважений орган мають право вимагати звіту директора, щодо фінансово-господарської діяльності Підприємства та встановлювати форми організації та ведення бухгалтерського обліку.

9.5. Директор та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність даних бухгалтерського обліку та звітності.

 10. Трудовий колектив та його самоврядування

10.1. Трудовий колектив Підприємства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, контрактів, колективної угоди між адміністрацією і профспілковим комітетом, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

10.2. Підприємство гарантує діяльність професійних спілок, створених на підприємстві, забезпечує їх утримання згідно колективного договору та чинного законодавства.

10.3. Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються чинним законодавством України, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також трудовим договором.

10.4. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами та їх виборним органом – профспілковим комітетом, члени якого обираються на зборах трудового колективу.

 11. Припинення діяльності Підприємства

11.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) за рішенням Засновника або за рішенням суду.

11.2. У випадку реорганізації Підприємства його права та обов’язки переходять правонаступникові.

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, склад якої визначається Засновником або уповноваженим ним органом.

11.4. Засновник встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.

11.5. У випадку визнання Підприємства банкрутом порядок утворення та роботи ліквідаційної комісії, а також умови ліквідації визначаються відповідно до чинного законодавства України.

11.6. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з дня внесення відповідного запису до державного реєстру.

11.7. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

 12. Заключні положення

12.1. Будь-які зміни до цього Статуту можуть бути внесені виключно на підставі рішення Івано-Франківської міської ради.

12.2. Якщо внаслідок змін у законодавстві України окремі положення цього статуту суперечать діючому законодавству України, вони втрачають силу і до моменту внесення відповідних змін до цього статуту Засновник та Підприємство керуються нормами законодавства.

12.3. Якщо будь-яке положення цього статуту стає недійсним або неможливим для виконання, то це не впливатиме на чинність та/або можливість інших положень цього статуту.

 

BESbswy